English

تبخیرکننده

تبخیرکننده 500 گالنی بدون مشعل با آبگرم

‫ ‫
این نوع تبخیر کننده بدون مشعل و یا المنت بوده و با آبگرم در دسترس سیستم موتورخانه مجموعه صنعتی عمل میکند. ‫

‫ ‫
‫ ‫