English

ابعاد و اندازه های مخازن LPG

‫ ‫
‫ نکته ی مهم در خصوص فاصله ی قرار گیری مخازن بزرگ رعایت حریم نصب مخازن است به این ترتیب که برای مخزن 12 هزار گالنی از هر طرف 16 متر 20هزار گالنی 24 متر و 30هزار گالنی 32 متر فاصله باید در نظر گرفته و فنس کشی شود. ‫

‫ ‫
‫ ‫

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.